Algemene Voorwaarden Webwinkel Museum Beelden aan Zee
Versie: Mei 2020

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Doelstelling en toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroeping
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering webwinkel
Artikel 12 – Bestelling webwinkel
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 – Vindplaats en wijzing voorwaarden
Artikel 17 - Persoonsgegevens
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 19 – Intellectuele eigendom en copyright

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

bedenktermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf of de rechtspersoon die een overeenkomst (op afstand) aangaat met de ondernemer;

dag: kalenderdag;

duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst (op afstand);

museumwinkel: de museumwinkel Beelden aan Zee die in Museum Beelden aan Zee gevestigd is;

ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten (op afstand) aan consumenten aanbiedt bedoeld in artikel 2 van deze algemene voorwarden;

overeenkomst: hetgeen tussen consument en ondernemer overeengekomen is en hetgeen verstaan dient te worden onder ‘overeenkomst op afstand’;

overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

partijen: de consument en de ondernemer;

producten: de roerende zaken die voor verkoop worden aangeboden op de webwinkel en waarover een overeenkomst op afstand gesloten kan worden;

techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

voorwaarden: de ‘Algemene Voorwaarden Webwinkel Museum Beelden aan Zee’;

webwinkel: de webwinkel van Museum Beelden aan Zee die kan worden geraadpleegd via de website;

website: www.museumwinkelbeeldenaanzee.nl.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Onder de in artikel 1 van deze voorwaarden bedoelde ondernemer wordt begrepen:

Naam ondernemer: Museumwinkel Beelden aan Zee
handelend onder de naam/namen: Museumwinkel Beelden aan Zee
Vestigings- & bezoekadres: Harteveltstraat 1, 2586EL Den Haag
Telefoonnummer: 070-3585857
Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17.00 uur
E-mailadres: Retail@beeldenaanzee.nl
KvK-nummer: 451158132
BTW-identificatienummer: NL802532925B01

Artikel 3 – Doelstelling en toepasselijkheid

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen van de museumwinkel en de webwinkel. Deze voorwaarden zijn tevens op alle andere rechtsbetrekkingen tussen de museumwinkel en consument van toepassing die verband houden met de koop van producten in de museumwinkel of de webwinkel.

3.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4 Voor het geval dat naast deze voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

3.5 De toepasselijkheid van enige voorwaarden van consument wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.6 Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op producten van derden die in de webwinkel getoond worden, waarbij consument wordt doorgeleid naar de website van die derden om het product in de webwinkel van die derden te bestellen.

Artikel 4 - Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een ter illustratie van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a. de prijs inclusief belastingen;
b. de eventuele kosten van aflevering;
c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
e. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
f. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
g. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
h. de voorwaarden waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
i. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

4.4 Hoewel de inhoud van de webwinkel door ondernemer met uiterste zorgvuldigheid is samengesteld kan ondernemer garandeert ondernemer niet dat alle informatie op de webwinkel te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en informatie op de webwinkel zijn onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten.

Artikel 5 - De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5.4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

5.3 De ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving.

5.4 De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5 De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de in artikel 4.3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

Voor het meesturen van de informatie bedoeld onder artikel 5.5 sub a – c van deze voorwaarden is een verwijzing naar deze voorwaarden voldoende.

5.6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

6.1 Bij de aankoop van producten via de webwinkel heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, het product op de bestelprocedure aangegeven afleveradres heeft ontvangen.

6.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

6.3 Om van het herroepingsrecht gebruik te maken, dient consument binnen de bedenktermijn contact op te nemen met de museumwinkel waarbij consument op duidelijke en ondubbelzinnige wijze aangeeft de overeenkomst te ontbinden op grond van het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 6 van deze voorwaarden. Dit kan door contact op te nemen met de museumwinkel middels de contactgegevens in artikel 2 van deze voorwaarden. De museumwinkel bevestigt de ontvangst van de verklaring.

6.4 Indien consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt zendt hij onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na het uitbrengen van de in artikel 6.3 genoemde verklaring de door hem ontvangen producten terug naar de museumwinkel. De producten dienen door consument te worden teruggestuurd conform de instructies van de museumwinkel, in originele staat en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking. De (verzend)kosten voor deze retourzending komen voor rekening van consument.

6.5 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij consument.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

7.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

7.2 De museumwinkel vergoedt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de dag van ontvangst van de producten in een staat conform de in artikel 6.4 genoemde instructies, alle van consument ontvangen betalingen, met gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als door consument is gebruikt.

7.3 Indien slechts een deel van de bestelling wordt herroepen, worden de verzendkosten niet vergoed.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

8.1 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9 - De prijs

9.1 Alle in de museumwinkel en de webwinkel vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere belastingen of heffingen maar exclusief leveringskosten (indien van toepassing), tenzij anders vermeld.

9.2 De verzendkosten voor verzending van producten uit de webwinkel kunnen worden geraadpleegd via de website en worden tijdens het bestelproces in de webwinkel getoond.

9.3 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

9.4 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

9.5 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

9.6 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

10.1 De ondernemer staat er, voor zover dit redelijkerwijs van ondernemer kan worden verwacht, voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

10.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 - Levering webwinkel

11.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

11.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken of een andere leveringstermijn op de website is aangegeven. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 5 (werk)dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

11.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

11.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11.6 Het eigendom van de geleverde producten gaat over op het moment dat consument het bedrag (of andere tegenprestatie) dat consument verschuldigd is aan de museumwinkel, heeft voldaan.

Artikel 12 – Bestelling webwinkel

12.1 Alle bestellingen van producten via de webwinkel zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van die producten.

12.2 Een door consument gedane bestelling in de webwinkel geldt als een aanbod van consument aan ondernemer om de producten te kopen die in de bestelling staan vermeld. Een koopovereenkomst komt pas tot stand na aanvaarding van de bestelling door ondernemer. Nadat consument een bestelling heeft geplaatst, ontvangt consument een bevestigingsemail van ondernemer. Deze bevestigingsemail kwalificeert als de aanvaarding van het aanbod van consument.

12.3 De ondernemer is gerechtigd om bestellingen vooraf te verifiëren en/of te weigeren, zonder dat enige aansprakelijkheid jegens consument ontstaat, waaronder, maar niet beperkt tot, in het geval een product (tijdelijk) niet beschikbaar is of ondernemer geen autorisatie voor de betaling kan krijgen. Indien een (deel van een) bestelling niet wordt aanvaard, stelt de ondernemer consument hiervan binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling op de hoogte.

12.4 Aan de bestelling via de webwinkel kunnen nadere betalings-, bestel- en leveringsvoorwaarden worden gesteld.

Artikel 13 – Betaling

13.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan het liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk 14 dagen ná het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6.1 van deze voorwaarden.

13.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

13.3 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

13.4 Betaling in de webwinkel kan geschieden op één van de wijzen zoals aangegeven op de website en tijdens het bestelproces. De betaalmethoden kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Stichting Beelden aan Zee.

Artikel 14 - Klachtenregeling

14.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

14.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

14.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 - Geschillen

15.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Geschillen die uit deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen consument en ondernemer voortvloeien, worden ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de consument, mits de consument zijn woon- of verblijfplaats in Nederland heeft. In andere gevallen worden alle geschillen die uit deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen consument en ondernemer voortvloeien ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag, Nederland.

Artikel 16 Vindplaats en wijziging voorwaarden

16.1 Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website op verzoek kunnen deze voorwaarden ook ter inzage worden bekeken bij museum Beelden aan Zee.

16.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met ondernemer.

16.3 De Nederlandse tekst van de voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 17 Persoonsgegevens

Ondernemer verwerkt de persoonsgegevens van consument in overeenstemming met het Privacy beleid van Museum Beelden aan Zee.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 19 - Intellectuele Eigendom en copyright

19.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot (reclame)uitingen van www.museumwinkelbeeldaanzee.nl, berusten bij Webwinkel Museum Beelden aan Zee.

19.2 De informatie beschikbaar op www.museumwinkelbeeldaanzee.nl mag enkel gebruikt, gekopieerd, gedistribueerd worden in aangepaste vorm voor informatie doeleinden, en enkel na het verkrijgen van de geschreven en uitdrukkelijke toestemming van Webwinkel Museum Beelden aan Zee.

19.3 Ongeautoriseerd gebruik van de naam Webwinkel Museum Beelden aan Zee, en van alle beelden, logos en grafische vormgeving en Trademarks of het ongeautoriseerde kopiëren van inhoud van deze Webwinkel zonder toestemming van Webwinkel Museum Beelden aan Zee, is in overtreding van Nederlandse en internationale copyright wetten.

19.4 Een klant en (overige) gebruikers van de Webwinkel erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de webwinkel anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de webwinkel.

19.5 Webwinkel Museum Beelden aan Zee draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op www.museumwinkelbeeldaanzee.nl die door derden zijn uitgegeven.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2024 Museumwinkel Beelden aan Zee | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel